28 Ağustos 2016 Pazar

İlam Hükmüne Karşı Gelme Dilekçe Örneği.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                                                                                                       .......

YAKINAN                 :.......

VEKİLİ                      :.......

SANIK                      :.......

SUÇ                          : Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelme

AÇIKLAMALAR     :1-Sanık aleyhine ....... tarihinde ....... Esas numarası ile açmış olduğumuz Eşyanın ya da ............TL tutarındaki bedeninin iadesi davasını  ....... ....... tarih, ....... E. Ve ....... K. Sayılı kararı ile sonuçlandırmış ve davalı sanığın müvekkilimize ait eşyaları aynen iadesine karar vermiştir. 

                                  2-İlam tarafımızdan icraya konmuş ve davalı sanığa icra emri tebliğ edilmiştir. Sanık bu kendisine İcra Müdürlüğü tarafından tebliğ edilen icra emrine rağmen, ilamın gereğini yerine getirmemiştir.

                                  3-Suç işleyen sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : İİK. Madde 30, 343

KANITLAR               : İcra Dosyası

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenlerle sanığın cezalandırılmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


                                                                                                           YAKINAN VEKİLİ
                                                                                                                               .......

İki haklı ihtar nedeniyle tahliye Davası Dilekçe Örneği.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
                                                                                                                       .......


DAVACI                    :.......

VEKİLİ                      :.......

DAVALI                     :.......

KONU                        : İki haklı ihtar nedeniyle tahliye

DAVANIN DEĞERİ   :....... Yıllık kira bedeli.

AÇIKLAMALAR   :1-Davalı müvekkilimizin ....... adresindeki dairesinde, ....... tarihli kira sözleşmesi ile 3 yıldır kiracı olarak oturmaktadır. Kira bedeli ....... dir.

2-Davalı, ....... aylarına ilişkin  kira bedellerini süresi içinde ödememiştir. Müvekkilimiz davalıya, ....... Noterliğinin ....... tarih ....... yevmiye nolu ve .......... Noterliğinin .../.../... tarih ........ yevmiye nolu  iki adet haklı ihtarını  göndermiştir.

3-Davalı buna rağmen ödeme yapmamıştır. Davalının kiralanandan tahliyesini istemekteyiz.

YASAL NEDENLER : 6570 sayılı kanunun 7\e maddesi ve ilgili sair mevzuat.

KANITLAR               : Kira Sözleşmesi, ihtarnameler ve her tür kanıt.

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

İSTEM SONUCU     : Açıklanan nedenler ile davalının, iki haklı ihtara muhatap olması nedeni ile kiralanandan tahliyesine, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.
           
                                                                                  
                                                                                               DAVACI VEKİLİ
                                                                            .......

İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi Örneği....... SAYIN HAKİMLİĞİ’NE


DOSYA NO              : .......

İHTİYATİ HACZE
İTİRAZ EDEN           :.......

VEKİLİ                     :.......

KARŞI TARAF         :.......

KONU                      :....... D. İş sayılı İhtiyati Haciz Kararına Karşı İtirazlarımız Hk.

ITTILA TARİHİ         : .......

AÇIKLAMALAR     : Müvekkilimiz .......... aleyhine sayın mahkemenizin ../.... D. İş dosyası ile İhtiyati Haciz başvurusu yapılmıştır. İhtiyati Haciz Talep eden ............. ile müvekkilimiz şirket arasında başlangıcı ...... yılına dayanan bir ticari alış veriş bulunmaktadır.

Karşı tarafın başvurusu sonucu mahkemeniz vermiş olduğu İhtiyati Haciz Kararını ..... İcra Dairesinin ../.... E. Sayılı dosyasından esasa kaydetmiş ve aldığı talimat ile ..... İcra Dairesi aracılığı ile müvekkilimizin ............ adresinde bulunan işyeri merkezine ihtiyati hacze gelmiştir.

USULE İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Genel yetki kuralları gereğince İhtiyati Haciz başvurularında yetkili mahkeme Aleyhine İhtiyati Haciz İstenen tarafın ikametgahının bulunduğu mahkemedir. Müvekkilimiz şirketin kanuni ikametgahı ekte sunduğumuz faaliyet belgesinden de anlaşılacağı üzere .................. adresidir. Bu nedenle yetkili mahkeme ........ mahkemeleridir.

İhtiyati haciz talebine dayanak olan faturalar incelendiğinde var olduğu iddia edilen borcun aranılacak borçlardan olduğu, herhangi bir sözleşmenin var olmadığı görülecektir. Dolayısı ile  sayın Mahkemenizin yetkisizliğini ortadan kaldıracak herhangi bir hukuki durum söz konusu değildir.

Yukarıda açıkladığımız nedenler ışığında mahkemenizin ../.... D. İş sayılı dosyanız üzerinden verilen İhtiyati Haciz Kararına yetkisiz mahkemede verilmesinden dolayı Yetki İtirazında bulunuyoruz. 

ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

İhtiyati Haciz kurumunun alacaklı bakımından aranan şartlarından biri ihtiyati haciz isteyen tarafın alacaklı sıfatını taşıması gerektiğidir. Oysa ki müvekkilimizin ........' ye herhangi bir borcu bulunmamakta aksine müvekkilimiz şirket alacaklı durumda bulunmaktadır. Dilekçemiz ekinde sunulan tahsilat makbuzları ve cari hesap ekstreleri incelendiğinde bu durum açıkça ortaya çıkacaktır.

Ayrıca karşı taraf  ..... ihtiyati haciz dilekçesinde müvekkilimiz şirketin mal kaçırma ihtimali olduğundan bahsetmiştir. Müvekkilimiz ............. 1991 yılından beri ...... bölgesinde faaliyette bulunan bir şirkettir. Dilekçemiz ekinde sunduğumuz belgelerden de anlaşılacağı üzere yıllık bilançoları .............-TL'yi aşmaktadır. Satışa sunulan mallar haricinde depolarında ortalama ...........-TL'lık malları bulunmaktadır. Tüm bu unsurlar incelendiğinde müvekkilimiz şirketin mal kaçırma hazırlığında olduğu iddiasının tutarsızlığı açıkça görülmektedir.  

H. NEDENLER           : MK, HUMK. İİK, ve İlgili Mevzuat

DELİLLER                : Karşı tarafın göstereceği delillere karşı delil gösterme hakkımız saklı kalmak kaydı ile cari hesap ekstreleri, tahsilat makbuzlar, banka makbuzları, ..... Asliye Hukuk Mahkemesinin ../.... D. İş sayılı Dosyası, ... İcra Müdürlüğünün  ../.... E. Sayılı dosyası, , haciz zaptı örneği ve sair deliller...

İSTEM SONUCU     : Yukarıda açıklanan nedenler ile usul ve esasa ilişkin itirazlarımızın kabul edilerek kanuna aykırı olarak verilen İhtiyati Haciz kararının iptaline yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                                                                                            
                                                                                       İTİRAZ EDEN VEKİLİ
                                                                                                               .......

İhtiyati haciz talimatı örneğiT.C
.. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
ESAS NO


İcra Müdürlüğü’neAlacaklı           :

Vekili               :

Borçlu             :

Alacak Miktarı :


...... Asliye Hukuk Mahkemesinin ../../.... tarih, ../.... E. Ve ../.... K. Sayılı kararıyla borçlunun menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının borca yeterinin haczine, menkullerin muhafaza altına alınmasına, adreste bulunmaması halinde alacaklı vekilinin göstereceği yer ve adreste borçluya aidiyeti tespit edilecek malların haczi ile muhafaza altına alınmasına, borçlunun olmaması halinde çilingir marifeti ile kapalı yerlerin açılmasına  karar verilmiştir.

Masraflar ödendiğinde karar gereğince işlem yapılması ve sonundan yapılan masrafla birlikte Müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur.


                                                                                                             İcra Müdürü

İhtiyati haciz kararının kaldırılması dilekçesi.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                                                                                                       .......


İTİRAZ EDEN      :.......    

VEKİLLLERİ       :.......

KARŞI TARAF    :.......

VEKİLİ                :.......

KONU                 : İhtiyati haciz kararının kaldırılmasına karar verilmesi talebimiz hk.

AÇIKLAMALAR :1-Davalı tarafça mahkemenizin ../../.... tarih ../...... Esas ve ../..... Karar sayılı kararı ile müvekkilimiz aleyhine İhtiyati Haciz kararı verilmiştir.

                            2-Davalı müvekkilim tarafından keşide edilen ....... tarihli, ....... bedelli, ......., ....... şubesi ....... nolu hesaba ait, ....... seri nolu çeki mahkemenize kanıt olarak sunmuştur.

                            3-Çekin müvekkilimiz tarafından keşide edildiği ve gününde bankada karşılığının olmadığı doğrudur. Bu nedenle davalı tarafından çekin arkası müsait olmadığı gerekçesi ile yazdırılmıştır.

                            4-Ancak müvekkilimiz bir sonraki gün davalıyı arayarak çekin karşılığını ödemek istediğini bildirmiş ve alacaklı da kabul etmiştir. Müvekkilimiz parayı davalıya götürmüş, davalı çekin kendisinde olmadığını belirterek çeki daha sonra teslim edeceğini söylemiştir. Davalı ile aynı katta olan Noterden de çekin ödendiğine ilişkin olarak çekin tarih ve diğer vasıflarının tarif edildiği bir ödeme belgesi düzenlenmiştir. Müvekkilimizin çeki ödediğine ilişkin Noter Makbuzu ektedir.

                            5-Davalı buna rağmen bu kez de aynı çeke dayanarak ihtiyati haciz talep etmiştir. Haksız davalı adına verilen İhtiyati haciz kararına itiraz ediyoruz.

İSTEM SONUCU :    Açıklanan nedenler ile ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep ederiz.

                                                                            
                                                                                                     İTİRAZ EDEN VEKİLİ
                                                                                                                      .......

21 Haziran 2016 Salı

İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ.......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

                                                                                                                       .......

İHTİYATİ HACİZ
İSTEYEN                    :.......

VEKİLLERİ                 :.......

KARŞI TARAF           :.......

KONU                         : İHTİYATİ HACİZ KARARI VERİLMESİ  TALEBİMİZ HK.

AÇIKLAMALAR   :1-Karşı taraf .....' nın keşidecisi olduğu ....... Vadeli ....... senet  müvekkilimizdedir.

                                    2-Karşı taraf borcunu vadesinde ödeyememiş yaptığımız başvurularda sonuçsuz kalmıştır.

                                    3-Borçlu .......' nin haczi kabil malı bulunmuş olup bu malları kaçırma olasılığı  yüksektir.

                                    4-Bu güne dek ödenmeyen ve rehinle teminat altına alınmamış alacağımızın alınmasının sağlanması için Mahkemenize başvurmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

YASAL NEDENLER : İİK., HUMK ve İlgili Mevzuat

KANITLAR                : Senet Aslı

İSTEM SONUCU    : Yukarıda açıklanan nedenlerle .......alacağımızın tahsili için borçlunun taşınır, taşınmaz mallarıyla üçüncü şahıslarda ki hak ve alacaklarına ihtiyaten haciz konulmasına, yargılama giderlerinin  karşı tarafa yükletilmesine  ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.


                                                                                                           DAVACI VEKİLİ
                                                                          .......

Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarı Örneğiİ  H  T  A  R  N  A  M  E
                                                                                                                       .......

İHTAR EDEN       :.......

VEKİLİ                 :.......

KARŞI TARAF     :.......

KONU                  : Yeni Malik Sıfatı ile Tahliye İhtarıdır.

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz halen kiracı olarak oturmakta olduğunuz, ....... adresinde bulunan apartman dairesini ......... Tapu müdürlüğünün, ............. tarih ve ......... yevmiye nolu işlemi ile ev sahibinizden satın almış bulunmaktadır. (Tapu fotokopisi ektedir)

                             2-Taşınmaz, müvekkilim tarafından mesken olarak kullanılacaktır. Bu neden ile evvelce konutun eski sahibi ile aranızda yapmış bulunduğunuz kira mukavelesi, müvekkilimiz tarafından yenilenmeyecektir. Taşınmanızı kira döneminin sonunda tahliye etmenizi itiyoruz.

                             3-Konutun dönem sonunda tarafınızdan tahliye edilmemesi durumunda, aleyhinize "Yeni Malik Sıfatı İle" tahliye davası açacağımızı ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin tarafınıza ait olacağını ihtar ederiz.


                                                                                               İHTAR EDEN VEKİLİ
                                                                                                             .......


SAYIN NOTER   ; Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir nüshasının tarafıma verilmesini diğer nüshasının tarafınızca saklanmasını saygı ile talep ederim.


                                                                                              
  İHTAR EDEN VEKİLİ
                                                                          .......